Obec Dubičné

Rozpočet

Rozpočet 2012

Návrh rozpočtu na rok 2012

 

Příjmy

Dle paragrafů a položek

 

0000

            1111   Daň z příjmů fyz. osob ze záv. č.                             550 000,--

            1112   Daň z příjmů fyz. osob ze sam. výd. č.                    219 500,--

            1113   Daň z příjmů fyz. osob z kapit. č.                               40 000,--

            1121   Daň z příjmů právnických osob                                550 000,--

            1211   DPH                                                                           1 150 000,--

            1334   Odvody za odnětí půdy ze zeměd.                                   500,--

            1341   Poplatek ze psů                                                               4.500,--

            1361   Správní poplatky                                                              1 500,--

            1511   Daň z nemovitosti                                                        150 000,--

            4112   Neinv. dotace přijaté ze státního rozp.                        69 500,--

 

1031 – Lesní hospodářství

         2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků                                500,--

 

2310 – Vodní hospodářství

         2132  Příjmy z pronájmu movitých věcí                                    37 000,-

 

2279 – Záležitosti ostatních drah jinde neuvedené

         2133  Příjmy z pronájmu movitých věcí                                     20 000,--

 

3725  – Využívání a zneškodňování komunálních odpadů

            2324 – Přijaté nekapitálové příspěvky                                     50 000,--

 

3613 – Nebytové hospodářství

            2132   Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí                   150 000,--

 

2341 – Vodní díla v zemědělské krajině

            2131   Příjmy z pronájmu pozemků                                       35 000,--

 

3612 – Bytové hospodářství

        2132   Příjmy z poskytování služeb a výrobků                           60 000,--

 

3639 – Komunální služby a územní rozvoj

         2131  Příjmy z pronájmu pozemků                                              4 000,--

         2119  Věcná břemena                                                                   5 000,--

 

Sběr a svoz odpadů komunálních                                          

            1339   Příjmy z poskytování služeb a výrobků                      100 000,--

 

6310 – Obecné příjmy z finančních operací

         2142   Příjmy z podílů na zisku z dividend                                5 100,--                             

         2141   Příjmy z úroků                                                                  10 000,--

 

Příjmy celkem                              3 212 100,--

 

Výdaje

Dle paragrafů a položek

 

1031 – Lesní hospodářství

            5139    Nákup materiálu jinde nez.                                    50 000,--

            5169    Nákup služeb jinde neuvedených                          50 000,--

 

2212 – Silnice

             5021   Ostatní osobní výdaje                                                20 000,--

             5139   Nákup materiálu jinde nez. (štěrk, ND)                  45 000,--

             5156   Poh. hmoty a maziva                                                  15 000,--

             5169   Nákup ostatních služeb (oprava komun. proj.)   110 000,--

             5171   Opravy a udržování                                                      20 000,--           

 

2310  - Pitná voda

        5139   Nákup mater. jinde neuved. (vodoměry)                     5 000,--

          5169  Nákup služeb jinde neuvedených                                5 000,--

          5171  Opravy a udržování                                                           5 000,-

 

2321 – Odvádění a čištění odpadních vod

         6121   Budovy, haly a stavby                                          1 000 000,--

 

 

2322 – Prevence znečišťování vody

          5169   Nákup ostatních služeb                                            9 000,--

 

3111 – Mateřské školy

           5321 Neinvestiční dotace obcím                                      120 000,-    

 

3113 – Základní školy

            5321  Neinvestiční dotace obcím                                   180 000,--

 

3314 – Činnosti knihovnické

            5021   Ostatní osobní výdaje                                             10 000,--

            5136   Knihy, učební pomůcky a tisk                                  4 000,--

 

3319 – Ostatní záležitosti kultury

           5139  Nákup mater. jinde nezařazeného                             5 000,--

           5169  Nákup ostatních služeb                                           30 000,--

           5175  Pohoštění                                                                 10 000,--

 

3341 – Rozhlas a televize (OSA)

        5192  Poskytnuté neinv. příspěvky a náhrady                       2 000,--

 

3419 – Tělovýchovná činnost

        5222  Neinvestiční transfery občanským sdružením             1 500,--

 

3612  - Bytové hospodářství

         5171  Nákup ostatních služeb                                              1 000,--

 

3613 – Nebytové hospodářství

         5139  Nákup mater. jinde neuved.                                        5 000,--

         5153  Plyn                                                                                  8 000,--

         5154  Elektrická energie                                                         6 000,--

         5171 Opravy a udržování                                                        5 000,--

 

3631 – Veřejné osvětlení

          5154   Elektrická energie                                                   80 000,--

          5171   Opravy a udržování                                                25 000,--

 

3639 – Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazený

        5169  Nákup ost. služeb                                                        5 000,--

        5362  Platby daní a poplatků státn. rozpočtu                           100,--

        6130  Pozemky                                                                    80 000,-

 

3722 – Sběr a svoz komunálního odpadu

         5021   Ostatní osobní výdaje                                             14 500,--

         5139   Nákup mater. jinde nezař.                                         2 000,--

         5169   Nákup ostatních služeb                                         320 000,--

 

3745 – Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň

          5021   Ostatní osobní výdaje                                            35 000,--

          5132   Ochranné pomůcky                                                     500,--

          5139   Nákup mat. jinde nezař.                                         10 000,--

          5156   Poh. hmoty a maziva                                             10 000,--

          5169   Nákup ostatních služeb                                            3 000,--

          5171   Opravy a udržování                                                25 000,--

 

 

5512 – Požární ochrana

       5139  Nákup materiálu jinde nezařazený (10 000,- děti)   20 000,--

       5222  Neinv. transfery sdružením (6 000 ples)                  12 000,--

 

6112 – Zastupitelstva obcí

           5023   Odměny členů zastupitelstev obcí                     250 000,--

           5032   Povinné pojistné na veřejné zdravotní                 22 500,--

 

6171 – Činnost místní správy

           5011   Platy zaměstnanců v prac. poměru                    200 000,--

           5021   Ostatní osobní výdaje                                          15 000,--

           5031   Povinné pojistné na soc. zab.                               50 000,--

           5032   Povinné pojistné na veřejné zdravotní                 18 000,--

           5038   Povinné pojistné na úrazové pojištění                   2 000,--

           5136   Knihy, učební pomůcky a tisk                               2 000,--

           5139   Nákup mat. jinde nezař.                                       20 000,--

           5151   Studená voda                                                         5 000,--

           5153   Plyn                                                                      10 000,--

           5154   Elektrická energie                                                  5 000,--

           5161   Služby pošt                                                             5 000,--

           5162   Služby telekomunikací a radiokom.                     28 000,--

           5166   Konzultační, poradenské a právní služby             15 000,--

           5167   Služby školení a vzdělávání                                   3 000,--

           5169   Nákup ostatních služeb                                         45 000,--

           5171   Opravy a udržování                                               15 000,--

           5172   Programové vybavení                                           10 000,--

           5175   Pohoštění                                                                    500,--

           5194   Věcné dary                                                               4.000,--

           5229   Ost. neinv. transfery nezisk. a pod. organiz.            3.000,--

           5321   Neinv. transfery obcím                                           38.000,--

           5492   Dary obyvatelstvu (42 tis. senioři, 10 tis. kočár)   52 000,--

 

6310 – Obecné příjmy a výdaje z fin. operací

          5163 Služby peněžních ústavů                                              6 000,--

 

 

6320 – Pojištění funkčně nespecifikované

          5163   Služby peněžních ústavů                                          22 690,--

 

 6402  - Finanční vypořádání minulých let                                                 

          5366 – Výdaje z fin. vypořádání min. let (UZ 98XXX)       1 810,--

 

Výdaje celkem               3 212 100,- Kč                  

 

 

Rozpočet je vyrovnaný.

 

Návrh rozpočtu projednán:      21.11.2011

Návrh rozpočtu zveřejněn na úřední i elektronické desce: 21.11.2011 -

12.12.2011.

Dnes je: 20.11.2018

Svátek má: Nikola

Aktuality

Zápis z ustavujícího zasedání
více
Rozpočtové opatření č. 11/2018
více
Informace o konání ustavujícího Zastupitelstva obce Dubičné
více
Zápis ze zasedání zastupitelstva 1.10.2018
více
Zápis z výsledku voleb do Zastupitelstva obcí
více
Rozpočtové opatření č. 10/2018
více
Doba a místo konání voleb - volby do zastupitelstva a Senátu Parlamentu ČR
více
První zasedání okrskové volební komise - volby do zastupitelstva a Senátu Parlamentu ČR
více
Rozpočtové opatření č. 9/2018
více
Jmenování zapisovatele okrskové volební komise - volby do zastupitelstva a Senátu Parlamentu ČR
více
Informace o počtu a sídlech volebních okrsků - volby do zastupitelstva a Senátu Parlamentu čr
více
Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce ze dne 13.8.2018
více
Stanovení minimálního počtu členů okrskové volební komise - volby do zastupitelstva a Senátu Parlamentu ČR
více
Oznámení o zasedání zastupitelstva obce Dubičné dne 13. 8. 2018
více
Rozpočtové opatření č. 8/2018
více
Rozpočtové opatření č. 7/2018
více
Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Dubičné 25.6.2018
více
Účetní závěrka Obce Dubičné za rok 2017
více
Schválený závěrečný účet Obce Dubičné za rok 2017
více
Úřední hodiny obecního úřadu v červenci a srpnu 2018
více
Oznámení o zasedání zastupitelstva obce Dubičné dne 25. června 2018
více
Informace o zpracování osobních údajů
více
Rozpočtové opatření č. 6/2018
více
Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Dubičné dne 23. 4. 2018 od 18 hodin
více
Oznámení zahájení společného územního a stavebního řízení veřejnou vyhláškou
více
Rozpočtové opatření č. 5/2018
více
Dubičanský zpravodaj 2/2018
více
Oznámení o zasedání zastupitelstva obce Dubičné dne 23.dubna 2018
více
Rozpočtové opatření č. 4/2018
více
Rozpočtové opatření č. 3/2018
více
Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Dubičné dne 26. 2. 2018 od 18 hodin
více
Zápis z jednání zastupitelstva dne 26. 2. 2018
více
Smlouva o poskytnutí dotace
více
Dubičanský zpravodaj 1/2018
více
Oznámení o zasedání zastupitelstva obce Dubičné dne 26. 2. 2018
více
Rozpočtové opatření č. 2/2018
více
Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Dubičné dne 22. 1. 2018 od 18 hodin
více
Zápis z jednání zastupitelstva dne 22. ledna 2018
více
Rozpočtové opatření č. 1/2018
více
Veřejná vyhláška - oznámení návrhu změny č. 1 ÚP
více
Rozpočtové opatření č. 16/2017
více
Volby prezidenta ČR 2018 - Místo a doba konání voleb
více
Rozpočtové opatření č. 15/2017
více
Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Dubičné dne 18. 12. 2017
více
Schválený rozpočet na 2018
více
Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Dubičné dne 18. 12. 2017 od 18 hodin
více
Volby prezidenta ČR 2018 - Oznámení o zasedání okrskové volební komise
více
Oznámení o zasedání zastupitelstva dne 18. 12. 2017
více
Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Dubičné dne 27. 11. 2017 od 18 hodin
více
Zápis o zasedání zastupitelstva obce Dubičné dne 27. 11. 2017
více
Volba prezidenta České republiky 2018 - jmenování zapisovatele okrskové volební komise
více
Rozpočtové opatření č. 14/2017
více
Volby prezidenta ČR 2018 - informace o sídle volebního okrsku
více
Rozpočtové opatření č. 13/2017
více
Oznámení zasedání zastupitelstva 27.11.2017
více
Volba prezidenta České republiky 2018 - stanovení min. počtu členů volební komise
více
Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce dne 30.10.2017
více
Dotazník Krajského úřadu Jihočeského kraje
více
Rozpočtové opatření č. 12/2017
více
Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Dubičné dne 30. 10. 2017 od 18 hodin
více
Termíny svozu odpadů na rok 2018
více
Dubičanský zpravodaj 4/2017
více
Oznámení zasedání zastupitelstva obce 30.10.2017
více
Informace ke vzdělávacím kurzům
více
Upozornění vlastníkům či uživatelům nemovitostí (pozemků) na potřebu ořezu, příp. odstranění dřevin
více
Nařízení o vyhlášení záměru zadat zpracování lesních hospodářských osnov
více
Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Dubičné dne 2. 10. 2017 od 18 hodin
více
Zápis z jednání zastupitelstva obce dne 2. 10. 2017
více
Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Dubičné dne 25. 9. 2017 od 18 hodin
více
Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Dubičné dne 25. 9. 2017
více
Rozpočtové opatření č. 11/2017
více
Projekt "Vzdělaný senior - Dubičné 2017"
více
Oznámení o zasedání zastupitelstva dne 25. září 2017
více
Volby 2017 - Zasedání okrskové volební komise
více
Dotaz dle zákona č. 106/1999Sb., Kross, s.r.o.
více
Volby 2017 - Jmenování zapisovatele okrskové volební komise
více
Volby 2017 - Informace o počtu a sídlech volebních okrsků
více
Rozpočtové opatření č. 10/2017
více
Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Dubičné dne 21. 8. 2017 od 18 hodin
více
Zápis z jednání zastupitelstva dne 28. 8. 2017
více
Oznámení o zasedání zastupitelstva obce Dubičné dne 4. 9. 2017 od 18 hodin
více
Volby 2017 - Stanovení min. počtu členů volební komise
více
Oznámení o zasedání zastupitelstva dne 21. srpna 2017
více
Rozpočtové opatření č. 9/2017
více
Schválený závěrečný účet obce Dubičné 2016
více
Dubičanský zpravodaj 3/2017
více
Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Dubičné dne 28. 6. 2017 od 18 hodin
více
Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Dubičné 28.6.2017
více
Rozpočtové opatření č. 8/2017
více
Rozpočtové opatření č. 7/2017
více
Oznámení o zasedání zastupitelstva obce Dubičné ve středu 28. června 2017
více
Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Dubičné dne 29. 5. 2017 od 18 hodin
více
Rozpočtové opatření 6/2017
více
Oznámení o zasedání zastupitelstva obce Dubičné dne 29. 5. 2017
více
Návrh Závěrečného účtu obce Dubičné 2016
více
Závěrečný účet za rok 2016 - Svazek obcí Budějovicko - Sever
více
Libníč - Koncert "Čaj o páté"
více
Rudolfov - Hornické slavnosti 2017
více
Nabídka kontroly a čištění komínů a plynových spotřebičů
více
Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie dne 1. 6. 2017
více
Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie dne 31. 5. 2017
více
Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Dubičné ze dne 24. 4 2017 od 18 hodin
více
Rozpočtové opatření 5/2017
více
Veřejná vyhláška FÚ k dani z nemovitých věcí na rok 2017
více
Oznámení o zasedání zastupitelstva dne 24. 4. 2017
více
Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Dubičné ze dne 27. 3. 2017 od 18 hodin
více
Rozpočtové opatření 4/2017
více
Rozpočtové opatření 3/2017
více
Rozpočtové opatření 2/2017
více
Rozpočtové opatření 1/2017
více
Oznámení o zasedání zastupitelstva obce Dubičné dne 27. 3. 2017
více
Dodatek ke smlouvě o poskytnutí návratné finanční výpomoci
více
Vyhláška - návrh zadání změny č. 2 ÚP Dubičné
více
Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Dubičné ze dne 20. 2. 2017 od 18 hodin
více
Smlouva o poskytnutí dotace
více
Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Dubičné ze dne 30. 1. 2017 od 18 hodin
více
Nařízení státní veterinární správy - mimořádná veterinární opatření k zamezení šíření nebezpečné nákazy ptačí chřipky
více
Program zasedání zastupitelstva dne 30. 1. 2017
více
Provoz lyžařských vleků
více
Vedoucí provozu lyžařských vleků
více
Obecní úřad
více
Dubičanský zpravodaj 2/2017
více
Svozový plán 2017
více
Schválený rozpočet roku 2017
více
Rozpočtový výhled 2018 - 2019
více
Požární řád obce
více
Dubičanský zpravodaj 1/2017
více
Nalezena fena německého ovčáka
více
Informace k dani z nemovitých věcí na zdaňovací období roku 2017 pro obec Dubičné
více
Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Dubičné ze dne 19. 12. 2016 od 18 hodin
více
Zápis ze zasedání zastupitelstva dne 28. 11. 2016
více
Návrh rozpočtu 2017
více
Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Dubičné ze dne 28. 11. 2016 od 18 hodin
více
Oznámení o zasedání zastupitelstva dne 28. listopadu 2016
více
Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Dubičné ze dne 31.10.2016
více
Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Dubičné ze dne 31. 10. 2016 od 18 hodin
více
Oznámení o zasedání zastupitelstva dne 31. 10. 2016
více
Dubičanský zpravodaj 4/2016
více
Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Dubičné ze dne 26. 9. 2016 od 18 hodin
více
Zápis ze zasedání zastupitelstva obce ze dne 26.9.2016
více
Volby do zastupitelstev krajů - místo a čas konání voleb
více
Oznámení o zasedání zastupitelstva dne 26. 9. 2016
více
Výzva k podání nabídky na dopravní automobil pro zásahovou jednotku obce Dubičné
více
Volby do zastupitelstev krajů - zasedání okrskové volební komise
více
Zápis ze zasedání zastupitelstva dne 31.8.2016
více
Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Dubičné dne 31. 8. 2016 od 18 hodin
více
Volby do zastupitelstev krajů - zapisovatel okrskové volební komise
více
Volby do zastupitelstev krajů - počet a sídlo volebních okrsků
více
Volná pracovní místa v Domově důchodců Dobrá Voda
více
Volby do zastupitelstev krajů - stanovení počtu členů volební komise
více
Zápis ze zasedání zastupitelstva obce 27.7.2016
více
Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Dubičné dne 27. 7. 2016 od 18 hodin
více
Nalezena korela chocholatá
více
Dubičanský zpravodaj 3/2016
více
Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Dubičné dne 27. 6. 2016 od 18 hodin
více
Oznámení o zasedání zastupitelstva obce dne 27. 6. 2016
více
Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Dubičné dne 30. 5. 2016 od 18 hodin
více
Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Dubičné dne 25. 4. 2016 od 18 hodin
více
Zápis ze zasedání zastupitelstva ze dne 4.4.2016
více
Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Dubičné dne 4. 4. 2016 od 18 hodin
více
Dubičanský zpravodaj 2/2016
více
Dubičanský zpravodaj 1/2016
více
Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Dubičné dne 29. 2. 2016 od 18 hodin
více
Zápis ze zasedání zastupitelstva ze dne 29.2.2016
více
Schválený rozpočet roku 2016
více
Oznámení zasedání zastupitelstva Obce Dubičné dne 29.2.2016
více
Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Dubičné dne 26. 1. 2016 od 18 hodin
více
Zápis ze zasedání zastupitelstva dne 25.1.2016
více
Zápis ze zasedání zastupitelstva 21.12.2015
více
Termíny svozu odpadů na rok 2017
více
Zápis ze zasedání zastupitelstva 26.10.2015
více
Obec Dubičné je partnerem projektu kompostuj.cz
více
Dubičanský zpravodaj 4/2015
více
Zápis ze zasedání zastupitelstva 21.9.2015
více
Zápis ze zasedání zastupitelstva dne 31.8.2015
více
Rozhodnutí hejtmana Jihočeského kraje č. 1/2015
více
Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Dubičné 22.6.2015
více
Dubičanský zpravodaj 3/2015
více
Zápis ze zasedání zastupitelstva 25.5.2015
více
Zápis ze zasedání zastupitelstva 27.4.2015
více
Veřejná vyhláška Finančního úřadu pro Jihočeský kraj
více
Závěrečný účet obce Dubičné 2014
více
Oznámení o zasedání zastupitelstva 27. 4. 2015
více
Zápis ze zasedání zastupitelstva obce dne 23.3.2015
více
Dubičanský zpravodaj 2/2015
více
Oprava komunikace Hlinsko - Třebotovice
více
Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Dubičné ze dne 23.2.2015
více
Oznámení o zasedání zastupitelstva dne 23. 2. 2015
více
Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Dubičné dne 26.1.2015
více
Informace k dani z nemovitých věcí
více
Dubičanský zpravodaj 1/2015
více
Třídění odpadu
více
Program obnovy venkova
více
Ceník jízdného 2017
více
Zápis ze zasedání zastupitelstva obce dne 15.12.2014
více
Lampionový průvod 31. 10. 2014
více
Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce 24.11.2014
více
Rozvojové aktivity obecního úřadu
více
Zápis z ustavujícího zasedání Obce Dubičné
více
Kulturní program na 1. čtvrtletí roku 2017
více
Lampiónový průvod
více
Rozpočet 9.2014
více
Rozpočet 2013
více
Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Dubičné dne 29.9.2014
více
Zápis ze zasedání zastupitelstva obce 15.9.2014
více
Zápis ze Zasedání zastupitelstva Obce Dubičné 4.8.2014
více
Zápis ze zasedání zastupitelstva Obce Dubičné 21.7.2014
více
Zápis ze zasedání zastupitelstva Obce Dubičné 7.7.2014
více
Rozpočet 2014
více
Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Dubičné ze dne 23.6.2014
více
Oznámení
Po dobu letních prázdnin jsou úřední hodiny ve středu od 16.00 do 18.00 hod.
více
Zápis ze zasedání zastupitelstva Obce Dubičné dne 9.6.2014
více
Zápis ze zasedání zastupitelstva Obce Dubičné ze dne 26.5.2014
více
Závěrečný účet Obce Dubičné za rok 2013
více
Zápis ze zasedání zastupitelstva Obce Dubičné 12.5.2014
více
Zápis ze zasedání zastupitelstva Obce Dubičné 28.4.2014
více
Zápis ze zasedání zastupitelstva Obce Dubičné 31.3.2014
více
Zápis ze zasedání zastupitelstva 3.3.2014
více
Oznámení
více
Rozpočet 2013
více
Zápis ze zasedání zastupitelstva 16.12.2013
více
Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Dubičné ze dne 9.12.2013
více
Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Dubičné 25.11.2013
více
Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Dubičné 4.11.2013
více
Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Dubičné 21.10.2013
více
Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Dubičné ze dne 7.10.2013
více
Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Dubičné 23.9.2013
více
Zápis ze zasedání zastupitelstva 26.8.2013
více
Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Dubičné
více
Zápis ze zasedání zastupitelstva 8.7.2013
více
Zápis ze zasedání zastupitelstva 10.6.2013
více
Zápis ze zasedání zastupitelstva 20.5.2013
více
Zápis ze zasedání zastupitelstva 6.5.2013
více
Zápis ze zasedání zastupitelstva 22.4.2013
více
Zápis ze zasedání zastupitelstva 8.4.2013
více
Zápis ze zasedání zastupitelstva 25.3.2013
více
Zápis ze zasedání zastupitelstva 11.3.2013
více
Zápis ze zasedání zastupitelstva 25.2.2013
více
Informace o údajích k dani z nemovitostí
více
oznámení zasedání 28.12.2012
více
Zápis ze zasedání zastupitelstva 17.12.2012
více
Oznámení zasedání volební komise
více
Oznámení zasedání
více
Plánovač trasy
Hotel price compare
více
Obecně závazná vyhláška č. 1/2012 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
více
Obecně závazná vyhláška o odpadech
více
Odkaz na: www.sdhdubicne.webnode.cz
více

Oznámení občanům


Zakládací listina
více
Územní plán obce
více
Obecně závazná vyhláška č. 1/2011 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na území obce
více
Pokyny pro uživatele vleku
více
Technické parametry
více
Sběrný dvůr
více
Veřejná vyhláška Finanční úřad české Budějovice
více
Ostatní
více
Zima 2007
více
Pouť 13.6.2009
více
Pouť 12.6.2010
více
Podzim 2007
více
Májka 2010
více
Karneval 2010
více
Rozpočty archiv
více
Rozpočet 2012
více

Spuštěn nový vzhled internetových stránek.

Anketa

Jak se Vám líbí nový vzhled internetových stránek?

Líbí
odpověď Líbí (81%)
81%
Ujde to
odpověď Ujde to (10%)
10%