Rozvoj obce

Zkvalitnění nakládání s odpady v obci Dubičné

Zkvalitnění nakládání s odpady v obci Dubičné

Obec Dubičné získala dotaci 750 000 Kč na projekt CZ.05.3.29//0.0/0.0/17_069/0007570 Zkvalitnění nakládání s odpady v rámci které nakoupí kontejnery na separovaný odpad, štěpkovač a vybuduje nové stání pro kontejnery na separovaný odpad na Malém Dubičném. O průběhu realizace vás budeme informovat v obecním zpravodaji.

 

Projekt je spolufinancován Evropskou unií - Fondem soudržnosti v rámci Operačního programu Životní prostředí.


Rozvojové aktivity obecního úřadu

V prosinci 2014 podala obec na Krajský úřad Jihočeského kraje dvě žádosti o dotaci z Programu obnovy venkova Jihočeského kraje v roce 2015:

  • z opatření 1 Dotace na akce programů obnovy a rozvoje venkova, kde v rámci dotačního titulu 1 "Obnova, údržba a výstavba venkovské zástavby a občanské vybavenosti" obec zažádala o dotaci ve výši 90.000 Kč na Technickou úpravu sběrného dvora;
  • z opatření 3 Dotace úroků z úvěrů, kde v rámci dotačního titulu 8 "Dotace úroků z úvěrů na projekty k rozvoji infrastruktury" obec zažádala o dotaci ve výši 60.000 Kč na úroky z úvěru, který si obec brala na výstavbu kanalizace.