2012

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Dubičné ze dne 04.01.2012

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Dubičné

ze dne 4.1.2012 od 18 hodin

 

Místo konání: obecní  úřad Dubičné

 

Přítomni: p. Brůžek, p. Novotný, Mgr. Petřeková, p. Pouzar, pí. Chvátalová,

                Ing. Hronek, p. Bouška

 

Program: 1. Kontrola předešlého zápisu

                2. Žádost p. Puchingera J.

                3. Vyřazení majetku

                4. Územní studie Samoty

                5. Nabídka od firmy Marius Pedersen

 

Zastupitelstvo schválilo program zasedání.

 

1. Kontrola předešlého zápisu.

 

2. Projednání žádosti p. Puchingera J. o odprodej převozní buňky.

    Zastupitelstvo souhlasí s prodejem převozní buňky za částku 4 000,- Kč.

 

3. Zastupitelstvo schválilo likvidaci nefunkčního majetku: 1. lyžařský vlek

                                                                                              2. kopírovací stroj Minolta

                                                                                              3. kasa elektronická

                                                                                              4. váha elektronická

 

4. Zastupitelstvo obce bere na vědomí předloženou územní studii č. 4 Dubičné Samoty,

    lokalita B6.

 

5. Zastupitelstvo projednalo nabídku od fi. Marius Pedersen na odkoupení kontejnerů

    na tříděný odpad a rozhodlo nabídku nevyužít.

 

 

 

Ověřovatelé: pí. Chvátalová

                      Mgr. Petřeková