2012

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Dubičné ze dne 19.3.2012

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Dubičné ze dne 19.3.2012 od 18 hodin

 Místo konání: obecní úřad Dubičné

 

Přítomni: p. Brůžek, p. Novotný, Mgr. Petřeková,  pí Chvátalová, Ing. Hronek, p. Pouzar, p. Bouška

 

Program: 1. Kontrola předešlého zápisu

                2. Výběr zpracovatele stavebního dřeva

                3. Prodej pozemku par.č. 270/1

                4. Odkup pozemku par.č. 269/3

                5. Odkup pozemků pod komunikacemi

                6. Vyjádření k procesu napojování nových žadatelů na obecní sítě

                7. Žádost p. Chvátala

 

Zastupitelstvo schválilo program zasedání.

 

1. Kontrola předešlého zápisu.

 

2. Nabídku na zpracování stavebního dřeva v obecním lese předložili 4 zájemci.

    Zastupitelstvo obce rozhodlo, že zpracovatelem stavebního dřeva se stal p. Jan Novotný,

    který nabídl nejvyšší cenu.

    Usnesení č. 6/2012 schváleno (6 pro, 1 se zdržel).

 

3. Zastupitelstvo souhlasí s odprodejem pozemku par.č. 270/1 k. ú. Dubičné o výměře 860 m2

    za odhadní cenu 10 560,- Kč p. Ludmile Zelenkové, bytem Pernerova 10/32, Praha 8 a

    p. Martinu Novotnému, bytem Jabloňová 594/16, Rudolfov.

    Usnesení č. 7/2012 jednohlasně schváleno.

  

4. Zastupitelstvo souhlasí s odkupem pozemku par. č. 269/3 k.ú. Dubičné o výměře 141 m2

    za odhadní cenu 7 000,- Kč.

    Usnesení č. 8/2012 jednohlasně schváleno.

  

5. Zastupitelstvo souhlasí s odkupem pozemků

                           par.č. 233/123 k. ú. Dubičné o výměře 37 m2 za odhadní cenu 2 250,- Kč, 

                           par.č. 233/125 k. ú. Dubičné o výměře 5 m2 za odhadní cenu 300,- Kč,

                           par.č. 233/121 k. ú. Dubičné o výměře 10 m2 za odhadní cenu 610,- Kč,

                           par.č. 233/124 k. ú. Dubičné o výměře 24 m2 za odhadní cenu  1 460,- Kč.

    Usnesení č. 9/2012 jednohlasně schváleno.                             

  

 

6. Zastupitelstvo požaduje zachování současného postupu informování obce před napojením

    nových žadatelů na obecní vodovodní a kanalizační řad od ČEVAKu a.s.

 

 

7. Ve věci žádosti p. Chvátala bude dále jednáno.

   

 

 

 

Ověřovatelé: Ing. Hronek Vl.

                      Chvátalová Renata