2012

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Dubičné ze dne 23.01.2012

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Dubičné

ze dne 23.1.2012 od 18 hodin

 

Místo konání: obecní úřad Dubičné

Přítomni: p. Brůžek, p. Novotný, p. Bouška, Mgr. Petřeková, Ing. Hronek,

                pí. Chvátalová

 

Program: 1. Kontrola předešlého zápisu

                 2. Rozpočtové opatření č. 1/2012

                 3. Projednání záležitosti ohledně pozemků par.č. 232/6, 232/2

                 4. Rekonstrukce obecních lesů

                 5. Zhotovení provozních řádů ke kanalizaci Dubičné

                 6. Záměr prodeje pozemku par.č. 270/1

 

 

Zastupitelstvo schválilo program zasedání.

 

  1. Kontrola předešlého zápisu.

 

  1. Zastupitelstvo projednalo a schválilo rozpočtové opatření č. 1/2012 dle přiloženého soupisu. Usnesení č. 1/2012 jednohlasně schváleno.

 

  1. Starosta informoval zastupitelstvo ve věci soudního řízení ohledně pozemků par.

            č. 232/6 a 232/2. Ing. Hronek zajistí výpisy z pozemkové knihy k těmto pozemkům.

 

  1. P. Novotný zajistí označení ploch k rekonstrukci obecních lesů lesním dozorem.

 

  1. Zastupitelstvo souhlasí se zhotovením provozních řádů Ing. M. Mandou a s jeho

cenovou nabídkou pro kanalizaci:            1. Dubičné – Hlinsko

                                                                        2. Malé Dubičné - Samoty

Usnesení č. 2/2012 jednohlasně schváleno.

 

  1. Zastupitelstvo souhlasí se zveřejněním záměru prodeje pozemku par.č. 270/1,

k. ú. Dubičné o výměře 860 m2.

            Usnesení č. 3/2012 jednohlasně schváleno.

 

 

 

Ověřovatelé: p. Bouška

                     Ing. Hronek